GEOTECHNIKA - BADANIA KRUSZYW - LABORATORIUM DROGOWE i BUDOWLANE


PEŁNE BADANIA KRUSZYW ZGODNIE Z PN i EN

 • Skład ziarnowy kruszywa - b.akredytowane
 • Zawartość pyłów - b.akredytowane
 •  Pobieranie próbek
 •  Nasiąkliwość kruszywa - b.akredytowane
 •  Zawartość wody w kruszywie - b.akredytowane
 •  Oznaczenie gęstości ziaren - b.akredytowane
 •  Odporność na ścieranie - b.akredytowane
 •  Odporność na rozdrabnianie - b.akredytowane
 •  Wskażník piaskowy - b.akredytowane
 •  Zawartość humusu - b.akredytowane
 •  Zawartość ziaren nieforemnych - b.akredytowane
 •  Zawartość ziaren płaskich - b.akredytowane
 •  Długość ziarna - b.akredytowane
 •  Oznaczenie gęstości nasypowej
 •  Badanie mrozoodporności kruszywa
 •  Kapilarność bierna
 •  Pęcznienie liniowe
 •  Wskaźnik nośności CBR
 •  Jakość pyłów (badanie błękitem metylenowym)
 •  Zawartość zanieczyszczeń lekkich
 •  Badanie reaktywności alkalicznej
 •  Badanie gęstości objętościowej przy wilgotności optymalnej — Proctor


BADANIA KAMIENIA HYDROTECHNICZNEGO ZGODNIE Z PN - EN 13383

 • Rozkład masy uziarnienia
 • Kształt kamieni kruszywa
 • Wytrzymałość na ściskanie
 • Gęstość ziarn i nasiąkliwość
 • Odporność na ścieranie
 • Powierzchnie przekruszone lub łamane
 • Mrozoodporność 


Adres Laboratorium

Olkusz 32-300 ul. Wspólna 8 

W. http://www.lab0.pl
M. biuro@lab0.pl

T. +48 883 002 749

Dojazd - MAPA